Sekretessmeddelande

SEKRETESSPOLICY

April 2022 v2.3

www.link2trials.se

 

Om oss

Link2Trials är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad dataskyddsförordningen).

Vilka uppgifter samlar vi in och för vilka ändamål?

När du registrerar ett konto kommer du först att ombes fylla i följande uppgifter:

Efter att du bekräftat din e-postadress ber vi dig att komplettera din profil med följande information:

Dessutom efterfrågas särskilda kategorier av personuppgifter för forskningssyften för att bedöma huruvida du matchar kraven när du söker till den relevanta studien och för att därefter genomföra studien tillsammans med dig. De uppgifter som kan efterfrågas för forskningssyften inbegriper personuppgifter med anknytning till ditt kön, din ålder, läkemedelsbruk, fertilitet, längd och vikt, alkoholkonsumtion, rökvanor och andra medicinska och/eller hälsorelaterade uppgifter.

Om du registrerar dig för en särskild studie kommer delar av ovanstående uppgifter, inbegripet uppgifterna med anknytning till din hälsa (särskilda kategorier av personuppgifter), att efterfrågas. Utan dessa uppgifter kan vi trots allt inte matcha dig mot de tillgängliga studierna. Typen av och mängden särskilda kategorier av personuppgifter kan variera mellan studier eftersom vi enbart samlar in de uppgifter som är nödvändiga för denna särskilda studie.

Vi ber om ditt samtycke

Vi får enbart behandla särskilda kategorier av personuppgifter om du samtycker till detta. När du skapar ett konto ber vi därför om ditt uttryckliga samtycke för behandling av de (särskilda kategorier av) personuppgifter som du har lämnat för ovannämnda syften. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas till tredje part som deltar i behandlingen för Link2Trials räkning. Vi använder oss t.ex. av en extern part som tillhandahåller särskilt ägnade värdtjänster för personuppgifterna. Denna part är certifierad att lagra medicinska uppgifter. Dessa parter är personuppgiftsbiträden i den mening som avses i dataskyddsförordningen.

När du har registrerat dig för en specifik studie eller ett specifikt projekt kommer dina (särskilda kategorier av) personuppgifter att delas med forskningsinstitut, som eventuellt kontaktar dig för att be dig delta i den specifika studien eller det specifika projektet.

Vi kontrollerar i förväg att dessa institut är erkända forskningsinstitut som efterlever nationella lagar och föreskrifter. I princip kommer dina personuppgifter enbart att överföras till forskningsinstitut i det land där du bor.

Genom ett gränssnitt på vår webbplats delas även personuppgifter med sociala medier, så som Facebook, vilket gör att Facebook kan visa relevanta annonser för dig och andra användare.

Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust eller andra former av otillåten behandling. Dessa åtgärder säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till de uppgifter vi behandlar. Vi säkerställer att kontot använder en säker/krypterad SSL-förbindelse. Dessutom använder vi tvåfaktorsautentisering och krypterar ditt lösenord.

Lagringstid

Vi kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som krävs för det avsedda syftet.

I princip kommer dina personuppgifter att lagras till dess att du avslutar ditt konto hos oss. När du avslutar ditt konto kommer dina personuppgifter att raderas inom 72 timmar.

Om du har registrerat dig för en specifik studie, och inte har skapat ett konto hos oss, kommer de uppgifter du har lämnat att användas för ansökningsförfarandet för denna specifika studie. Dina studiespecifika uppgifter kommer att raderas 90 dagar efter att studien avslutats.

Vi kommer att uppmana personer med inaktiva konton att återaktivera sitt konto via e-post. Personuppgifter på konton som inte varit aktiva på mer än tio år kommer att raderas efter denna period.

Ovannämnda perioder gäller såvida det inte finns ytterligare rättsliga förpliktelser för oss att fortsätta lagra dem eller hålla dem tillgängliga.

Rättigheter

Du har rätt att inspektera dina personuppgifter och rätt att korrigera dina personuppgifter. Om du vill veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar kan du lämna en skriftlig begäran om den registrerades tillgång. Skulle dina uppgifter vara felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du skriftligen be oss att ändra eller komplettera dina uppgifter.

Om du har givit oss samtycke till att behandla vissa av dina uppgifter har du alltid rätt att dra tillbaka detta samtycke. Tillbakadragandet av detta samtycke påverkar inte lagenligheten hos den behandling som skett med ditt samtycke innan detta tillbakadragande.

Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade, rätt att begränsa behandlingen av dem och rätt att protestera mot behandlingen av dem. Du har även rätt att överföra dina uppgifter eller att göra dem överförbara (den s.k. ”rätten till dataportabilitet”). För detta syfte kan du även lämna in en skriftlig begäran.

Med ”skriftlig” avses även via e-post. Du kan skicka din begäran till oss via e-post på helpdesk@link2trials.com. Vi kommer att behandla din begäran så snart som möjligt, men alltid inom fyra veckor.

Du har även rätt att inge klagomål över hur vi hanterar dina uppgifter. Du kan inge sådana eventuella klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy. Ändringarna ska träda i kraft det datum som meddelats för dessas ikraftträdande.

link2trials

© 2023 Link2Trials