Vanliga frågor

Jag har registrerat mig i Link2Trials databas. Måste jag delta i prövningar?

Du kan aldrig tvingas att delta i prövningar. Din registrering i Link2Trials databas innebär endast att du kan vara intresserad av att delta i en klinisk prövning. När du ser en klinisk prövning på vår webbplats som du tycker ser intressant ut för dig, eller när vi rekommenderar en lämplig prövning, kan du granska informationen om forskningen på webbplatsen och sedan ansöka om att delta om du så vill.

Jag har ansökt om att delta i flera prövningar men jag har aldrig kommit med i någon. Kommer jag någonsin att bli godkänd för att delta?

Detta problem uppstår normalt med personer som har ett hälsobesvär eller som tar mediciner och som ansöker om att få delta i prövningar som letar efter friska volontärer. Även om du kanske inte känner dig sjuk så kommer vissa kliniska prövningar inte att acceptera någon som har ett hälsoproblem eller ett läkemedel listad i sin profil.

Du kan ansöka om att få delta i kliniska prövningar som passar ditt hälsotillstånd. Du kan normalt även ansöka om att få delta i andra forskningsprojekt, som forskning om näringslära, psykologisk forskning eller testning av medicinska apparater.

Det är viktigt att påpeka att alla forskningsprojekt har sina egna urvalskriterier. Dina personuppgifter kommer att granskas för varje enskild prövning som du ansöker om att få delta i.

Måste jag rapportera in min ersättning från studier för att betala inkomstskatt?

Den ersättning som du kan erhålla är alltid bruttobelopp. Du måste med andra ord rapportera in denna inkomst till Skattemyndigheten. Beroende på din personliga situation och andra inkomstkällor, kan du behöva betala inkomstskatt på den ersättning som du fått. Alla eventuella reseersättningar som har betalats ut till dig räknas inte som inkomst och behöver därför inte rapporteras in som inkomst till Skattemyndigheten.

Hur fastställs det beloppet som betalas ut till en deltagare i studier?

Ersättningen är beroende av hur länge du måste stanna på forskningsanläggningen, hur stor mängd utvärderingar som måste göras och hur mycket obehag du kan komma att utsättas för. Ersättningsbeloppet är under inga omständigheter kopplat till de risker som är involverade i en viss prövning

Finns det några risker med att delta?

Att delta i en klinisk prövning är aldrig helt riskfritt. För mer information, läs informationssidorna under säkerhet och risker.

Finns det försäkringar för varje enskild prövning?

Forskningsanläggningen kommer alltid att ha tecknat en försäkring för varje studie eftersom detta är ett lagstadgat krav. Att en sådan försäkring finns kontrolleras även av tillsynsmyndigheten och/eller etikprövningsnämnden. Information om försäkringsbrevet finns normalt med i informationsbroschyren (formuläret för informerat samtycke) som du får innan du samtycker till att delta i studien. Om du har frågor om försäkringen för just den studie som du deltar i, bör du vända dig direkt till forskaren med dessa frågor.

Kan jag dra mig ur studien om jag ändrar uppfattning under prövningens gång?

Ja, de frivilliga personerna kan när som helst dra sig ur en studie, oavsett skäl. Du kommer att få ersättning för den tid som du har deltagit i studien. Om du tvingas avsluta ditt deltagande på grund av förmildrande omständigheter eller på grund av biverkningar (enligt forskarens mening), kommer det exakta beloppet att fastställas i samråd med deltagaren utifrån situationen för varje enskilt fall.

Vad är kriterierna för inklusion och exklusion?

Inklusions- och exklusionskriterierna är medicinska eller sociala standarder som används för att fastställa om en person är lämpad eller ej för att delta i en klinisk prövning. Dessa kriterier baseras på faktorer som ålder, kön, hälsotillstånd och tidigare eller pågående behandlingar. Man har upprättat inklusions- och exklusionskriterier för att kunna välja ut deltagare som är lämpade för att delta i prövningar och för att garantera försökspersonernas säkerhet.

Vad är ”etikprövningsnämnden”?

Etikprövningsnämnden, som ibland även kallas för den institutionella etikkommittén eller den institutionella överprövningskommittén, är en oberoende nämnd som består av medicine doktorer, apotekare och advokater. Nämnden granskar allt studierelaterat material innan och under prövningarna. Nämnden utvärderar protokollets vetenskapliga utformning, försökspersonernas säkerhet och genomförbarheten. Klinisk forskning kan inte påbörjas utan godkännande från en etikprövningsnämnd.

link2trials

© 2023 Link2Trials