Villkor och bestämmelser

1. Definitioner

 

1. Kund/Forskare/Yrkesman

 

En privatperson eller juridisk enhet, oavsett om detta är en person, institution, ett företag eller laboratorium som använder försökspersoner för klinisk forskning eller forskning som kräver användning av människor för att utföra vetenskaplig forskning, med vem eller vilken Link2Trials avtal för tillhandahållande av tjänster ingås.

 

2. Volontär/Frivillig person/Försöksperson

 

Personer som registrerar sig på Link2Trials och som när han/hon gör detta, uppger att de är villiga att delta i läkemedelsprövningar.

 

3. Avtal

 

Alla ömsesidiga godtaganden, som bekräftas skriftligen eller via e-post, för utförande av eller flera tjänster från Link2Trials sida.

 

4. Skriftligen

 

Endast den korrespondens som görs på fysiska dokument, med datum och underskrifter. E-post faller inte under denna definitionskategori.

 

2. Tillämplighet och rättelser

 

1. Dessa allmänna villkor och bestämmelser gäller för skapandet, innehållet och utförandet av alla de avtal som ingås mellan kunden eller försökspersonen och Link2Trials.

2. De allmänna villkoren och bestämmelserna från kunder, försökspersoner eller tredje part gäller endast om man uttryckligen och skriftligen har kommit överens om att dessa ska gälla för avtalet istället för dessa allmänna villkor och bestämmelser.

3. Link2Trials har rätt att göra ändringar i dessa allmänna villkor och bestämmelser samt att kungöra att de ändrade allmänna villkoren och bestämmelserna ska gälla för befintliga avtal. Om kunden eller försökspersonen inte godkänner en ändring i de allmänna villkoren och bestämmelserna, kan de säga upp avtalet på det datum som de ändrade allmänna villkoren och bestämmelserna trädde i kraft. Detta förutsatt att kunden eller försökspersonen underrättar Link2Trials om uppsägandet. Detta ska göras skriftligen via rekommenderat brev, så snart som möjligt men högst inom 2 (två) veckor efter att han eller hon fått meddelandet om ändringen.

4. I händelse av att något av villkoren i dessa de allmänna villkor och bestämmelser är ogiltigt eller ogiltigförklaras, ska resten av villkoren att förbli i full kraft och effekt. Kunden eller försökspersonen samt Link2Trials kommer att kommunicera för att komma överens om ett nytt villkor som kan ersätta det ogiltiga eller ogiltigförklarade villkoret. När de gör detta ska man i största möjliga mån ta hänsyn till syftet och meningen av det ogiltiga eller ogiltigförklarade villkoret.

 

3. Skadeståndsansvar

 

Link2Trials har ingen förmåga att kontrollera om den information som kunder och försökspersoner lägger ut på vår webbplats är korrekt, fullständig eller håller hög kvalitet. Därför kan Link2Trials inte hållas skadeståndsansvarig och bolaget tillhandahåller inga garantier över huvud taget, utan begränsningar, vad gäller det som listas i artikel 3 i dessa allmänna villkor och bestämmelser.

 

Försökspersoner

 

Prövningarnas kvalitet och forskningsinstitutionerna

Finansiella uppgörelser för försökspersoner som deltar i en prövning

Det slutgiltiga valet av frivilliga personer från en forskares sida

Fullständigheten och noggrannheten hos de annonser som publiceras angående prövningar

De risker som prövningarna utgör för volontärerna

Alla eventuella personliga förluster som orsakas av deltagandet i en prövning

Det slutgiltiga resultatet och värdet av resultaten som förvärvas från forskningen (prövningen) med försökspersoner, oavsett om detta kommunicerar till försökspersonen i fråga muntligen eller genom en skriftlig publicering

 

Kunder

 

Fullständigheten och noggrannheten hos den information som försökspersonen lämnar ut till Link2Trials

Det slutgiltiga deltagandet av försökspersonen i en prövning

Kvaliteten och antalet volontärer som Link2Trials kan placera i en prövning vid en given tidpunkt

Kvaliteten hos urvalet av försökspersoner som utförs av Link2Trials

Antalet utvalda försökspersoner och deras lämplighet

Försökspersoner som inte deltar i en prövning frivilligt

Forskare som underlåter sig att tillhandahålla någon som helst information till försökspersonen, eller som tillhandahåller otillräcklig eller felaktig information om prövningen

Försökspersoner som underlåter sig att tillhandahålla forskaren med någon som helst information, eller som tillhandahåller otillräcklig eller felaktig information

 

4. Allmänt

 

1. Link2Trials kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för någon typ av förluster som uppstår på grund av en direkt eller indirekt användning av Link2Trials eller de länkar som läggs ut på webbplatsen. Link2Trials kan heller inte hållas ansvarigt för några typer av förluster som orsakas av oförmågan att nå eller koppla upp sig mot webbplatsen.

2. Link2Trials kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för någon typ av förluster som uppstår på grund av deltagandet i prövningar som vi förmedlar. Link2Trials kan heller inte hållas ansvarigt för några typer av förluster som orsakas av att en försöksperson inte blir antagen till en viss prövning.

3. De element som nämns ovan i punkt 1 och 2 under artikel 4 är kundens, försökspersonens och/eller eventuellt involverade tredje parts egna ansvar Detta villkor är grundläggande för vår relation med de personer som använder vår webbplats.