Sakerhet risker

Försökspersoner för studier, mänskliga försökspersoner, deltagare och volontärer är alla synonymer för personer som frivilligt deltar i kliniska studier (som skämtsamt/nedsättande ibland kallas för ”försökskaniner”). De kliniska studierna kan handla om en rad olika ämnen, som forskning om läkemedel, medicinska produkter samt psykologi och näringslära. Försökspersonerna kan även ombedjas testa medicinsk utrustning (testapparatur). Det slutgiltiga målet är att, med hjälp av försökspersonerna, utveckla (bättre) läkemedel eller få bättre insikt i områden för att förbättra produkter eller processer.

Hur kan jag delta i en klinisk studie?

När du registrerar dig för att delta på vår webbplats kan du välja att göra ansökningar för alla studier som du tycker verkar intressanta och som passar din profil.

När du registrerar dig för en specifik studie kommer vi att granska din profil för att bekräfta att du uppfyller de grundläggande kraven. Observera att vi inte alltid kan inkludera alla krav som måste uppfyllas för att kunna delta i en viss studie på vår webbplats. Det är därför möjligt att vi efter vår inledande granskning kan komma fram till att du inte är lämpad för studien, även om du i förstaläget uppfyller alla de kriterier som listas på vår webbplats.

När du har registrerat dig för en studie eller om en forskare vill att du ska delta i en, kommer denna forskare att bjuda in dig till en introduktionsintervju. Under denna intervju kommer forskaren att ge dig detaljerad information om studien och även besvara frågor efter bästa förmåga. Tillsammans bestämmer ni sedan om studien är lämplig för dig. Om studien verkar passa dig och du fortfarande är intresserad av att delta, är nästa steg att bekräfta detta genom att skriftligt medgivande. Därefter kan studien inledas. Vilka krav som ställs under studiens gång beror på vad som anges i studieprotokollet.

Vad förväntas av mig under studiens gång?

Under ditt deltagande i studien förväntas du följa studieprotokollet och vad läkaren/forskaren ber dig göra i enlighet med protokollet eller för din säkerhet. Studieprotokollet sätter upp riktlinjerna för hur ofta du ska besöka det medicinska centrumet för att bli undersökt, hur ofta du ska ta din medicin och hur utvärderingarna ska göras på det medicinska centrumet. Protokollet, och i synnerhet utvärderingsschemat, är utformat för att skydda din hälsa. Läkemedlet eller produkten som testas måste användas enligt de ordinationer som givits av läkaren/forskaren.

Kommer jag att få någon ersättning?

Som frisk volontär? Det kan hända att du får ersättning som tack för att du deltar. Hur stor ersättningen är beror på studietypen och hur stora krav som ställs på dig. Till exempel kan ersättningen vara högre om du måste stanna på ett medicinskt centrum under ett par nätter, eller om du ombeds lämna många blodprover. 

Som patient? Om du inte är en frisk volontär (utan är en patient) och deltar i en studie får du enligt lag inte ta emot ersättning för ditt deltagande. Du kan klassificeras som patient även om du känner dig frisk. Patienter inkluderar även volontärer med höga riskfaktorer, som personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller som har för höga kolesterolvärden. Det kan hända att du får ersättning för de utlägg du måste göra.

Vem är som bestämmer ersättningsnivån?

Link2Trials har inget inflytande över de ersättningar som betalas ut för studier (eller över ersättningar för utlägg). Ersättningen fastställs av den forskare som är ansvarig för studien. Detta kan vara ett läkemedelsföretag, ett universitet eller någon annan typ av forskningscentrum.

Procedur för att lämna informerat samtycke

Det är mycket viktigt att du blir väl informerad, både skriftligen och muntligen av forskaren, på ett sätt som du klart och tydligt kan förstå, vad gäller studien samt vilka förväntningar som ställs på dig under studiens gång. Efter att ha fått tillräckligt med betänketid för att bestämma dig, kommer du ombedjas att skriftlig bekräfta att du har förstått alla villkor för studien, inklusive krav och risker. Den ansvariga forskaren måste vara närvarande när du skriver under samtyckesformuläret och han eller hon måste skriva under det när du är klar.

Du kan när som helst dra dig ur en studie som du registrerat dig för, en studie som du redan deltar i eller radera ditt konto från Link2Trials, utan att detta får några följder för dig. Ditt skriftliga tillstånd görs helt på frivillig basis. Du kan när som helst dra dig ur en studie, utan att behöva ge någon förklaring eller utan att det får konsekvenser för din fortsatta behandling. 

Varje studie har kriterier för inklusion och exklusion. Dessa kriterier avgör om du kan eller inte kan delta i en studie. Om inklusions- och exklusionskriterierna matchar din profil är du en möjlig kandidat för att få delta i en studie. Link2Trials är inte involverad i de avtal som ingås mellan en volontär och en forskare och/eller forskningssponsorn.

Link2Trials ger tips om studier som du kan delta i och informerar forskare/sponsorer om var de kan hitta presumtiv kandidater. Forskaren/sponsorn betalar Link2Trials en avgift för de omkostnader som Link2Trials har. Forskaren/sponsorn kommer att kontakta dig och tar hand om alla detaljer. De bestämmer även om du är kvalificerad för att delta i studien eller inte. Link2Trials är inte inblandad i denna process.

link2trials

© 2023 Link2Trials