Deltagande

Varför bör du delta?

Kliniska studier ger information om nya eller redan existerande behandlingar och deras effekter på din hälsa. Denna information kan leda till utveckling av säkrare och mer effektiva behandlingar.

De metoder och läkemedel vi använder idag är samtliga tillgängliga på marknaden tack vare att försökspersoner deltog i kliniska studier. Utan frivilliga skulle det inte finnas så många effektiva behandlingar att tillgå och vi skulle inte ha utvecklat så djupa kunskaper som vi har idag.

Det finns fortfarande sjukdomar som antingen inte kan behandlas alls eller som saknar en effektiv behandlingsmetod. Som frivilliga kan du hjälpa till att utveckla dessa metoder.

Kan jag delta?

Försökspersonerna för prövningar kan delas in i två grupper:

1.    Friska frivilliga:

Friska frivilliga har normalt inte diagnostiserats med någon specifik sjukdom och tar inga mediciner. Ibland är vissa åkommor och läkemedel tillåtna (som hösnuva eller preventivmedel) men detta beror på studieprotokollet.

2.    Patienter:

Patienter är alla som har diagnostiserats med en specifik sjukdom och/eller som tar mediciner. Ibland klassificeras även personer med riskfaktorer (som höga kolesterolvärden) som patienter.

Friska frivilliga kan delta i prövningar typ fas I och patienter kan delta i prövningar typ fas II, III och IV.

Prövningsfaser

Forskning för nya behandlingar utförs alltid i fyra steg (faser):

Fas I: Prövningar med friska volontärer

Fas II: Prövningar med patienter (mindre grupp)

Fas III: Behandling av patienter (större grupp)

Fas IV: Prövningar efter att läkemedlet redan har börjat att säljas på marknaden

Du kan delta i prövningar av typen Fas I om du:

– är helt frisk, både fysiskt och mentalt 
– inte använder något läkemedel, eller kan sluta ta det utan problem 
– inte har (eller har haft någon gång tidigare) alkohol- eller drogbesvär 
– inte är allergisk mot något läkemedel

Fas I-prövningar kan ibland inkludera patienter istället för friska volontärer om det handlar om nya cancermediciner eller ett läkemedel som förväntas ha fler biverkningar. Ett exempel kan vara en ny cellgiftsbehandling för lungcancer. I dessa fall kan Fas I- och Fas II-prövningarna kombineras.

Förutom de kriterier som nämns ovan kan det även finnas särskilda krav för vissa prövningar. Dessa kan vara:

– kön 
– ålder 
– förhållandet mellan längd och vikt 
– rökvanor

Du kan delta i en prövning av typen Fas II, III eller IV om du lider av en specifik sjukdom eller riskfaktor som den nya terapin har för avsikt att behandla. Normalt är det tillåtet att använda andra läkemedel under dessa prövningar. De övriga kriterier som listas för Fas I ovan gäller även för Fas II, III och IV.

Klicka här för att få mer information om de olika faserna under kliniska prövningar.

Vad får jag ut av att delta?

Deltagande i prövningar kan ge en rad fördelar. Kliniska prövningar tas fram med största noggrannhet, utförs med minutiös precision av kunniga yrkesmän och är ett bra sätt att:

– delta aktivt i utvecklingen av hälso- och sjukvården 
– få tillgång till nya behandlingar innan de blir tillgängliga på marknaden 
– få bästa möjliga vård på framstående medicinska centrum under prövningens gång 
– hjälpa andra, genom att delta i medicinsk forskning

– friska frivilliga kan ibland erhålla ersättning.

link2trials

© 2023 Link2Trials